Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Ενδιαφέρει την Γιώτα, κι όλους τους Έλληνες Ποιητές της Διασποράς

ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ - Τις πταίει; 

(για όλους εκεί­νους που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για τη 

θέ­ση των Ελ­λη­νι­κών γραμ­μά­των )

***
Είχα ένα μήνυμα... από την OSDEL
(ως συγγραφέας... κι εγώ - την τύφλα μου!) που με
ενημερώνει για τις Πνευματικές... εξελίξεις, των Ελληνικών "λέξεων", βιβλίων, την Ευρώπη...
(Αχ! Ευρώπη!) κ.λ.π.
Η αλήθεια είναι πως είμαι ενήμερη, κι η μεγαλύτερη αλήθεια... πως με "προκάλεσε" και γι' αυτό
 κάνω μια ανάρτηση εδώ, (εξεπίτηδες) στο ήδη ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΟ blog. (Κι αυτό έγινε με αφορμή
την εθελοντική μου Βιβλιοπαρουσίαση της 5ης Ανθολογίας της Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η. (Ένωση Ελλήνων
Λογοτεχνών Πέντε Ηπείρων) στο blog και η αναμετάδοσή της, μετά, στο Φέισμπουκ -
περισσότερα εδώ
και ρωτάω τον κ. Γιώργο Χουλιάρα:
Για τα "εμπόδια" της Ελληνικής Λογοτεχνίας της Διασποράς, στο εσωτερικό 
(δηλαδή στην Ελλάδα), τι έχετε να πείτε; Τις πταίει;
(Ότι άλλο έχω να πω, υπάρχουν και τα σχόλια.)

***
OSDEL <info@osdel.gr>
Προς:ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
28 Μαρ στις 5:58 μ.μ.
***

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ψηφίστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 348 ψήφους υπέρ, 274 κατά και 36 αποχές, ενέκρινε την Τετάρτη 26 Μαρτίου, την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, ανοίγοντας μία νέα σελίδα στη χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Η Οδηγία προκάλεσε πολύ έντονες αντιπαραθέσεις τόσο εντός Κοινοβουλίου όσο και εκτός, μεταξύ φορέων δημιουργών και φορέων καταναλωτών – τεχνολογικών εταιρειών και μέχρι την τελευταία στιγμή η κατάληξη ήταν αμφίβολη. Σύμφωνα με πηγές της Επιτροπής σπάνια βουλευτές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τόσο μεγάλη πίεση (μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λπ.).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

***

Η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, 

του Γιώργου Χουλιάρα

Η θέ­ση της σύγ­χρο­νης ελ­λη­νι­κής λο­γο­τε­χνί­ας στο εξω­τε­ρι­κό, η προ­σβα­σι­μό­τη­τά της από ξέ­νους
ανα­γνώ­στες και εξω­στρε­φείς κα­τευ­θύν­σεις και εμπό­δια, όπου προ­σκρού­ει η 
διά­δο­ση έρ­γων που γρά­φο­νται στα ελ­λη­νι­κά, συ­νι­στούν κρί­σι­μο ζή­τη­μα
όχι μό­νο για όσους εμπλέ­κο­νται, όχι μό­νο για συγ­γρα­φείς με την εύ­λο­γη φι­λο­δο­ξία να δια­βα­στεί η
δου­λειά τους, όχι μό­νο για Έλ­λη­νες και ξέ­νους δη­μιουρ­γούς – όπως εί­ναι οι με­τα­φρα­στές –
με την εύ­λο­γη φι­λο­δο­ξία να δια­δο­θούν οι προ­σπά­θειές τους, αλ­λά για όλους 
εκεί­νους που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για τη θέ­ση 
των ελ­λη­νι­κών γραμ­μά­τωνκαι της Ελ­λά­δας στο σύγ­χρο­νο 
πο­λι­τι­στι­κό γί­γνε­σθαι.
Υπάρ­χουν ιδιαί­τε­ρες εμπει­ρί­ες τό­σο από την Ελ­λά­δα όσο και από το
εξω­τε­ρι­κό. Έχο­ντας ζή­σει το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της ζω­ής μου στη Νέα Υόρ­κη,
 έχο­ντας δι­δά­ξει σε αμε­ρι­κα­νι­κά πα­νε­πι­στή­μια και αφιε­ρώ­σει χρό­νο σε
εκ­δό­σεις ελ­λη­νι­κών και αγ­γλό­γλωσ­σων λο­γο­τε­χνι­κών και επι­στη­μο­νι­κών
πε­ριο­δι­κών και βι­βλί­ων και έχο­ντας απα­σχο­λη­θεί με την προ­βο­λή της
λο­γο­τε­χνί­ας και του πο­λι­τι­σμού από θέ­σεις Συμ­βού­λου Επι­κοι­νω­νί­ας
ελ­λη­νι­κών Πρε­σβειών και συ­νερ­γά­τη διε­θνών πο­λι­τι­στι­κών φο­ρέ­ων,
οι πα­ρα­τη­ρή­σεις που ακο­λου­θούν θα μπο­ρού­σαν να έχουν τον τί­τλο:
 Στο ρά­φι της λο­γο­τε­χνί­ας ή η λο­γο­τε­χνία στο ρά­φι; Με άλ­λα λό­για,
 κα­τα­φέρ­νει η ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνία να βρει μια θέ­ση στα ρά­φια
ξέ­νων βι­βλιο­πω­λεί­ων ή πα­ρα­μέ­νει «στο ρά­φι», κα­τά την πα­ροι­μιώ­δη
φρά­ση που πα­ρω­δεί άλ­λες επο­χές, όπου όμως ανή­κει το μι­ξο­πάρ­θε­νο
πα­ρελ­θόν της νε­ο­ελ­λη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας;
Το ερώ­τη­μα επι­χει­ρεί να συ­μπυ­κνώ­σει τη διά­στα­ση με­τα­ξύ επι­θυ­μί­ας
και πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, που απο­τε­λεί κοι­νή δια­πί­στω­ση. Έλ­λη­νες και
ξέ­νοι που ασχο­λού­νται με τα ελ­λη­νι­κά γράμ­μα­τα εκτι­μούν ότι στον
διε­θνή κα­τα­με­ρι­σμό αξί­ζει κα­λύ­τε­ρη θέ­ση στη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή
λο­γο­τε­χνία, σύμ­φω­να με τους τρό­πους και τις ποιό­τη­τες που τη
χα­ρα­κτη­ρί­ζουν. Πρό­κει­ται όμως για επι­θυ­μία που ως πραγ­μα­τι­κό­τη­τα
δεν υφί­στα­ται. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αφί­στα­ται της επι­θυ­μί­ας, με
απο­τέ­λε­σμα η λο­γο­τε­χνία αυ­τή να μέ­νει μα­κριά από ανα­γνώ­στες που
δεν γνω­ρί­ζουν ελ­λη­νι­κά. Εκεί­νο που χρειά­ζε­ται να συ­γκρα­τη­θεί εί­ναι
ότι πα­ρα­δο­χές που πε­ρι­κλεί­ο­νται σε πα­ρό­μοιες δια­τυ­πώ­σεις κα­θι­στούν
ανα­πά­ντη­τες τις ερω­τή­σεις για το τι φταί­ει και τι μπο­ρεί να γί­νει χω­ρίς
συ­νε­κτί­μη­ση γε­νι­κό­τε­ρων εξε­λί­ξε­ων σε μια συ­γκρι­τι­κή προ­ο­πτι­κή.
Μια διε­ρεύ­νη­ση της θέ­σης της ελ­λη­νι­κής λο­γο­τε­χνί­ας στο εξω­τε­ρι­κό
χρειά­ζε­ται να πά­ρει υπό­ψη της προ­βλη­μα­τι­σμούς για τη θέ­ση 
της λο­γο­τε­χνί­ας γε­νι­κά. Δια­βά­ζε­ται σή­με­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρη ή λι­γό­τε­ρη
λο­γο­τε­χνία, τό­σο διε­θνώς όσο και στην Ελ­λά­δα, κα­θώς η απή­χη­ση
των βι­βλί­ων στη χώ­ρα όπου εκ­δί­δο­νται επη­ρε­ά­ζει την πο­ρεία τους
στο εξω­τε­ρι­κό; Επι­κρα­τούν συν­θή­κες φι­λα­να­γνω­σί­ας ή, ας 
επα­να­λά­βω τη λέ­ξη, εχθρα­να­γνω­σί­ας; Κά­θε συρ­ρί­κνω­ση
συ­νε­πά­γε­ται ότι η ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνία διεκ­δι­κεί τμή­μα σε με­ρί­διο
που μειώ­νε­ται. Πρό­κει­ται για συ­ζη­τή­σεις που συν­δέ­ο­νται, χω­ρίς
να ταυ­τί­ζο­νται, με συ­ζη­τή­σεις για τις συ­νέ­πειες της ηλε­κτρο­νι­κής
επο­χής στο βι­βλίο και την ανά­γνω­ση. Πρό­κει­ται για συ­νέ­πειες που
δια­φέ­ρουν σε δια­φο­ρε­τι­κές χώ­ρες, με το ηλε­κτρο­νι­κό βι­βλίο στην
Ελ­λά­δα, φε­ρ’ ει­πείν, να έχει πε­ριο­ρι­σμέ­νη συμ­με­το­χή, κρί­νο­ντας
από το εν­δια­φέ­ρον των εκ­δο­τών.
Ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κό εί­ναι να λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη το με­ρί­διο των
με­τα­φρά­σε­ων γε­νι­κά και το με­ρί­διο των λο­γο­τε­χνι­κών με­τα­φρά­σε­ων
ει­δι­κό­τε­ρα στην εκ­δο­τι­κή πα­ρα­γω­γή μιας χώ­ρας και γλώσ­σας.
Λό­γου χά­ριν, σε πο­σο­στό της τά­ξε­ως μό­λις του 3% υπο­λο­γί­ζο­νται
οι με­τα­φρά­σεις από άλ­λες γλώσ­σες, κα­ταρ­χάς γαλ­λι­κά, στο σύ­νο­λο
των εκ­δό­σε­ων στις ΗΠΑ και τη Με­γά­λη Βρε­τα­νία, έστω και αν
με­τα­φρά­σεις αντι­στοι­χού­σαν σε ένα 13% στον κα­τά­λο­γο των 100
 πιο αξιο­πρό­σε­κτων βι­βλί­ων το 2015 της εφη­με­ρί­δας The New York
 Times. ΗΠΑ και Εσθο­νία εκ­δί­δουν σχε­δόν ισά­ριθ­μες με­τα­φρά­σεις.
Σε αυ­τό το 3% με­τα­φρά­σε­ων από άλ­λες γλώσ­σες στην αγ­γλό­σφαι­ρα,
 ού­τε 1% δεν απο­τε­λούν οι λο­γο­τε­χνι­κές με­τα­φρά­σεις – κυ­ρί­ως
πε­ζο­γρα­φί­ας, κα­θώς κα­τ’ εξο­χήν σε πε­ριο­δι­κά δια­βά­ζε­ται η
ποί­η­ση που με­τα­φρά­ζε­ται, πα­ρά τον εύ­λο­γο ναρ­κισ­σι­σμό των
δη­μιουρ­γών να δουν τη δου­λειά της τυ­πω­μέ­νη σε βι­βλία.
Πρό­κει­ται για γε­γο­νός που απο­τυ­πώ­νει μια διε­θνή πο­λι­τι­σμι­κή
ασυμ­με­τρία, αντί­στοι­χη της ασυμ­με­τρί­ας των γε­ω­πο­λι­τι­κών σχέ­σε­ων.
Όπως κοι­νή γλώσ­σα ήταν κά­πο­τε τα ελ­λη­νι­κά, lingua franca σή­με­ρα
εί­ναι τα αγ­γλι­κά, ενώ οι λι­γό­τε­ρες συ­γκρι­τι­κά με­τα­φρά­σεις προς
τα αγ­γλι­κά συ­νε­χί­ζουν εντού­τοις να προσ­διο­ρί­ζουν έναν διε­θνή
κα­νό­να της λο­γο­τε­χνί­ας, όπου με δυ­σκο­λία εντάσ­σο­νται λο­γο­τε­χνι­κά
κεί­με­να από γλώσ­σες και πε­ριο­χές με μι­κρή πρό­σβα­ση στη διε­θνή
εκ­δο­τι­κή αγο­ρά. Το να το­πο­θε­τη­θεί ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνία σε με­τά­φρα­ση
στα ρά­φια ξέ­νων βι­βλιο­πω­λεί­ων εί­ναι δύ­σκο­λο, όπως δύ­σκο­λο εί­ναι να
το­πο­θε­τη­θεί ελ­λη­νι­κό λά­δι, κρα­σί ή άλ­λα επί­λε­κτα προ­ϊ­ό­ντα στα ρά­φια
ξέ­νων υπε­ρα­γο­ρών, όσο και αν η σύ­γκρι­ση κι­νη­το­ποιεί τα ευ­ε­ρέ­θι­στα
αντα­να­κλα­στι­κά δη­μιουρ­γών.
Πρό­κει­ται για εμπό­δια που δεν μπο­ρούν να υπερ­πη­δη­θούν μέ­σω
αυ­τό­νο­μων εκ­δό­σε­ων, π.χ., μέ­σω εκ­δό­σε­ων στα αγ­γλι­κά και άλ­λες
γλώσ­σες από Έλ­λη­νες εκ­δό­τες ή άλ­λους φο­ρείς, κα­θώς δεν έχουν
πρό­σβα­ση στο ξέ­νο σύ­στη­μα δια­νο­μής βι­βλί­ων και αυ­τού του τύ­που
εκ­δο­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες έχουν την τύ­χη αυ­το-εκ­δό­σε­ων που δεν
φτά­νουν σε ανα­γνώ­στες, που δεν τις βρί­σκουν σε τρισ­διά­στα­τα ή
ηλε­κτρο­νι­κά βι­βλιο­πω­λεία. Η εμπλο­κή δεν ση­μειώ­νε­ται στο πε­δίο 
της πα­ρα­γω­γής μιας έκ­δο­σης, αλ­λά στο πε­δίο της κυ­κλο­φο­ρί­ας.
Γι’ αυ­τό πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή φαί­νε­ται η στή­ρι­ξη με­τα­φρά­σε­ων και
εκ­δό­σε­ων από κα­θιε­ρω­μέ­νους εκ­δο­τι­κούς οί­κους στην εκά­στο­τε
χώ­ρα υπο­δο­χής.
Θα πρό­σθε­τα ότι όλοι λί­γο πο­λύ εί­ναι γνω­στοί 
στο χω­ριό τους. Η δια­φο­ρά εί­ναι ότι κά­ποιοι 
εί­ναι γνω­στοί στο πα­γκό­σμιο χω­ριό, εκεί­νο 
που συ­γκρο­τεί­ται από ασύμ­με­τρες σχέ­σεις 
ισχύ­ος. Αυ­τοί γί­νο­νται γνω­στοί πα­ντού. 
Δεν τί­θε­ται θέ­μα ποιό­τη­τας, κα­θώς οι υπο­ψή­φιοι 
ηθο­ποιοί για έναν κα­λό ρό­λο εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ροι 
από τους κα­λούς ρό­λους. Αυ­τός εί­ναι βα­σι­κός 
λό­γος που εξω­λο­γο­τε­χνι­κοί πα­ρά­γο­ντες επη­ρε­ά­ζουν 
τη διά­δο­ση της λο­γο­τε­χνί­ας. Ευ­και­ρί­ες για διε­θνή κα­θιέ­ρω­ση 
έρ­γων και δη­μιουρ­γών πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται όταν η χώ­ρα ή το πε­ρι­βάλ­λον 
τους απα­σχο­λούν τη διε­θνή επι­και­ρό­τη­τα. Στο πνεύ­μα αυ­τό άλ­λω­στε εί­χα 
πει πα­λαιό­τε­ρα ότι η ιδα­νι­κή σχέ­ση συγ­γρα­φέα με κρά­τος και κοι­νω­νία 
εί­ναι να διώ­κε­ται ανε­πι­τυ­χώς.
Οι προ­σεγ­γί­σεις στις οποί­ες ανα­φέ­ρο­μαι ισχύ­ουν σε με­γά­λο βαθ­μό όχι μό­νο
 για την ελ­λη­νι­κή πε­ρί­πτω­ση, αλ­λά και για άλ­λες λο­γο­τε­χνί­ες που γρά­φο­νται
σε γλώσ­σες με πε­ριο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό ανα­γνω­στών. Στοι­χείο που στα­θε­ρά
χρειά­ζε­ται να ανα­δει­κνύ­ε­ται πα­ρα­μέ­νει η ση­μα­σία των με­τα­φρα­στών.
Η λο­γο­τε­χνία εί­ναι μια επαρ­χια­κή υπό­θε­ση, κα­θώς κά­θε γλώσ­σα 
εί­ναι μια επαρ­χία στην πα­γκό­σμια Βα­βέλ του λό­γου. Δεν υφί­στα­ται 
πα­γκό­σμια λο­γο­τε­χνία χω­ρίς με­τά­φρα­ση.
Υπάρ­χει κά­τι επι­πλέ­ον βέ­βαια στην πε­ρί­πτω­ση της Ελ­λά­δας, με όνο­μα
που συ­νι­στά ισχυ­ρό­τα­τη επω­νυ­μία (brand name), στον βαθ­μό που έχει
παί­ξει τον ρό­λο μιας αρ­χής στη φα­ντα­σια­κή θέ­σπι­ση της Ευ­ρώ­πης και
του Δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού. Δεν θα ανα­φερ­θώ στην αμ­φί­θυ­μη πολ­λα­πλό­τη­τα,
 από προ­γο­νο­πλη­ξία έως προ­γο­νο­κτο­νία, των αντι­δρά­σε­ων των Ελ­λή­νων
στην εξέ­λι­ξη αυ­τή, που τους κα­θι­στά υπο­δειγ­μα­τι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος για τη
με­λέ­τη του πο­λι­τι­σμού, ο οποί­ος αρ­θρώ­νε­ται γύ­ρω από τη σχέ­ση που
μελ­λο­ντο­στρα­φή όντα έχουν με το πα­ρελ­θόν. Χρειά­ζε­ται όμως να
υπεν­θυ­μι­στούν συ­γκε­κρι­μέ­νες επι­πτώ­σεις για τη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνία.
Στα ρά­φια του μυα­λού ενός ξέ­νου ανα­γνώ­στη, ακό­μη και αν πο­τέ δεν
τους έχει δια­βά­σει, ση­μα­ντι­κό χώ­ρο κα­τα­λαμ­βά­νουν αρ­χαί­οι συγ­γρα­φείς,
από τον Όμη­ρο, τη Σαπ­φώ και τους τρα­γι­κούς έως τον Πλά­τω­να,
τον Αρι­στο­τέ­λη και άλ­λους. Στα ρά­φια αυ­τά, όπου ο με­σαιω­νι­κός ή
βυ­ζα­ντι­νός ελ­λη­νι­σμός δεν εκ­προ­σω­πεί­ται, υπάρ­χει ένας νε­ό­τε­ρος
με ασφα­λή θέ­ση στον πα­γκό­σμιο κα­νό­να, που εί­ναι ο Κα­βά­φης, ενώ
η θέ­ση ακό­μη και του Κα­ζαν­τζά­κη πα­ρα­μέ­νει επι­σφα­λής, όπως και
των διε­θνώς βρα­βευ­μέ­νων. Από τη σκο­πιά ενός πα­γκό­σμιου κα­τα­με­ρι­σμού,
φαί­νο­νται αρ­κε­τές οι θέ­σεις που ήδη κα­τα­λαμ­βά­νουν οι Έλ­λη­νες.
Επο­μέ­νως, απο­τε­λεί πα­ρή­γο­ρο γε­γο­νός η κι­νη­τι­κό­τη­τα, με αφορ­μή εν
μέ­ρει μια μα­κρό­χρο­νη κρί­ση, από πλευ­ράς με­τα­φρά­σε­ων λο­γο­τε­χνι­κών
κει­μέ­νων και βι­βλί­ων που γρά­φο­νται στα ελ­λη­νι­κά, κερ­δί­ζο­ντας κά­πο­τε
ξέ­νες δια­κρί­σεις, χω­ρίς αυ­τό ωστό­σο να δι­καιο­λο­γεί αβελ­τη­ρία, απε­ρι­σκε­ψία
 ή σπα­σμω­δι­κό­τη­τα κι­νή­σε­ων και την ενα­πό­θε­ση θε­τι­κών εξε­λί­ξε­ων σε
προ­σω­πι­κές πρω­το­βου­λί­ες.
Η δια­πί­στω­ση συμ­πτω­μά­των απέ­χει από ολο­κλη­ρω­μέ­νη διά­γνω­ση 
και προ­τά­σεις θε­ρα­πεί­ας. Η δια­πί­στω­ση ότι η θέ­ση της ελ­λη­νι­κής 
λο­γο­τε­χνί­ας στο εξω­τε­ρι­κό δεν εί­ναι εκεί­νη που θα έπρε­πε ή 
θα μπο­ρού­σε να εί­ναι δεν αρ­κεί για να δια­πι­στω­θεί «τις πταί­ει». 
Τρεις εί­ναι οι στε­ρε­ό­τυ­πες απα­ντή­σεις: α) το κρά­τος ή γε­νι­κά 
δη­μό­σιοι φο­ρείς, β) οι ιδιώ­τες σε διά­φο­ρες εκ­δο­χές τους ως 
φο­ρείς του ιδιω­τι­κού το­μέα ή της κοι­νω­νί­ας των πο­λι­τών και
 γ) οι ίδιοι οι δη­μιουρ­γοί.
Πτυ­χές αλή­θειας ενυ­πάρ­χουν σε όλα αυ­τά, που ωστό­σο φαί­νο­νται
ανε­παρ­κή αν από τον προ­βλη­μα­τι­σμό απο­κλει­στούν διε­θνείς δια­στά­σεις
 του ζη­τή­μα­τος, με συ­νέ­πεια απώ­λεια πό­ρων και προ­σπα­θειών χω­ρίς
απο­τε­λέ­σμα­τα. Ασφα­λώς χρειά­ζε­ται δη­μό­σιος στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός.
Ασφα­λώς χρειά­ζε­ται συ­ντο­νι­σμέ­νη σύ­μπρα­ξη με ιδιω­τι­κούς όπως και μη
 κερ­δο­σκο­πι­κούς φο­ρείς. Ασφα­λώς χρειά­ζε­ται διαρ­κής δια­βού­λευ­ση με
δη­μιουρ­γούς και άλ­λους συ­ντε­λε­στές. Ασφα­λώς χρειά­ζο­νται με­τρή­σι­μοι στό­χοι.
Δεν μπο­ρεί όμως να λεί­ψει το πά­θος που χα­ρα­κτη­ρί­ζει την εμπλο­κή με τη 
δη­μιουρ­γία. Χω­ρίς το πά­θος των λέ­ξε­ων, ποιος λο­γι­κός
 άν­θρω­πος θα επέ­λε­γε να γί­νει συγ­γρα­φέ­ας; 
Αντι­στρό­φως, το γε­γο­νός ότι ο κό­πος της δη­μιουρ­γί­ας εί­ναι η αντα­μοι­βή της δεν ση­μαί­νει ότι
επι­τρέ­πε­ται να μην εί­ναι αυ­το­νό­η­τα τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα. Θα προ­χω­ρού­σα πα­ρα­πέ­ρα
λέ­γο­ντας ότι εί­ναι ώρι­μο το αί­τη­μα για κί­νη­τρα, φο­ρο­λο­γι­κά και άλ­λα, για Έλ­λη­νες
συγ­γρα­φείς, όπως και ξέ­νους, που απο­δε­δειγ­μέ­να μπο­ρούν και θέ­λουν να γρά­ψουν,
που μπο­ρούν και θέ­λουν να με­τα­φρά­σουν, στην Ελ­λά­δα, για την Ελ­λά­δα.
* Από χαι­ρε­τι­σμό σε ημε­ρί­δα του πε­ριο­δι­κού Literature.gr, με θέ­μα
«Το πα­ρόν και το μέλ­λον της ελ­λη­νι­κής λο­γο­τε­χνί­ας στο εξω­τε­ρι­κό»,
στο πλαί­σιο της διορ­γά­νω­σης «Αθή­να 2018 - Πα­γκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βι­βλί­ου»
 του δή­μου Αθη­ναί­ων. Κα­θώς η ημε­ρί­δα συ­νέ­πε­σε με τη διε­θνή Ημέ­ρα
της Γυ­ναί­κας (8.3.19), ο χαι­ρε­τι­σμός ξε­κί­νη­σε με την υπεν­θύ­μι­ση 
ότι «χω­ρίς γυ­ναί­κες, χω­ρίς γυ­ναί­κες-συγ­γρα­φείς και χω­ρίς 
γυ­ναί­κες-ανα­γνώ­στες, δεν θα υπήρ­χε λο­γο­τε­χνία».
Το άρ­θρο δη­μο­σιεύ­θη­κε στο blog Ανα­γνώ­σεις της Κυ­ρια­κά­τι­κης Αυ­γής
στις 17/3/2019.
Ο Γιώρ­γος Χου­λιά­ρας εί­ναι ποι­η­τής και πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας 
Συγ­γρα­φέ­ων. Διε­τέ­λε­σε Αντι­πρό­ε­δρος του ΔΣ του ΟΣ­ΔΕΛ από το 
2015 έως το 2017. 
.
***
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1/4/2019
Η φωνή των ποιητών
στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που 
απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, 
τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού
 πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της αφιερωματικά δίλεπτα 
ποίησης με τίτλο
«Ο ποιητής της εβδομάδας». 

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο ή κλασικό Έλληνα
 ποιητή, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της 
Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές, καθώς και αγαπημένοι ηθοποιοί 
επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα 
«ντύνονται» με πρωτότυπη μουσική, που συνθέτουν και παίζουν 
στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας οι μουσικοί της Ορχήστρας 
της ΕΡΤ, καθώς και με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. 
Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, 
ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές. 
Σημειώνεται ότι σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού, «Ο ποιητής της εβδομάδας» στέλνεται στις έδρες 
νεοελληνικών σπουδών, σε όλο τον κόσμο.
Η εβδομάδα 1/4/2019 έως 7/4/2019 είναι αφιερωμένη στον 

ποιητή Γιώργο Χουλιάρα. 
Μουσική επιμέλεια από τη Μαρία Ρεμπούτσικα ενώ τα ποιήματα 
διαβάζει στο στούντιο της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ο ίδιος ο ποιητής. 
Ο Γιώργος Χουλιάρας είναι ποιητής, δοκιμιογράφος, πεζογράφος 
και μεταφραστής. Το 2014 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών 
για το “αλφαβητικό μυθιστόρημα” Λεξικό αναμνήσεων και για το 
σύνολο του έργου του. Η ποίησή του σε μετάφραση έχει δημοσιευτεί 
σε κορυφαία αμερικανικά περιοδικά και ανθολογίες – Harvard Review, 
The Iowa Review, Ploughshares, Poetry, World Literature Today και 
Modern European Poets – και σε άλλες χώρες, όπως Βουλγαρία, 
Γαλλία, Ιαπωνία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Τουρκία. Γεννημένος 
στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε και εργάστηκε κυρίως στη Νέα Υόρκη 
πριν επιστρέψει στην Αθήνα από το Δουβλίνο. Έχει εργαστεί 
ως πανεπιστημιακός λέκτορας, σύμβουλος πολιτιστικών φορέων, 
ανταποκριτής και Σύμβουλος Τύπου σε Πρεσβείες. Έχει εκλεγεί 
Πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων.
«Ο ποιητής της εβδομάδας» μεταδίδεται ώρα Ελλάδας: 12.00, 
16.00, 01.00 και 04.00.
Συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας:
Βραχέα:
9420 ΚΗΖ για Ευρώπη & Β. Αμερική
11645 KHZ για Κεντρική & Νότια Αφρική
9935 KHZ για Ευρώπη Κεντρική Αμερική
Ψηφιακά μέσα από την τηλεοπτική πλατφόρμα της ΕΡΤ, 

στην ένδειξη: Voice of Greece
Διαδικτυακά μέσα από το webradio της ιστοσελίδας της ΕΡΤ

 http://webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas
Facebook: www.facebook.com/voiceofgreece.ert
Στοιχεία επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας:
e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 6066815 - 210 6066816 – 210 6066238

***
***>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ΥΓ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, 
Σ' ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ "ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ" 
περιεχομένου blog μου, ΕΔΩ.
Ψηφίστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα.

Σπουδαία νέα από το Στρασβούργο!
Παρά τον λυσσαλέο πόλεμο υπερψηφίστηκε η οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα
(348 υπέρ – 274 κατά – 36 αποχές).
Με την οδηγία διευκολύνονται, μεταξύ άλλων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ψηφιακή
χρήση έργων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι βιβλιοθήκες για την πρόσβαση σε βιβλία
 εκτός εμπορίου, οι καταναλωτές που πλέον δεν θα ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο
 που ανεβάζουν (θα ευθύνονται οι πλατφόρμες) οι δημοσιογράφοι και οι ενημερωτικές
ιστοσελίδες των οποίων το έργο θα προστατεύεται εφεξής με συγγενικό δικαίωμα και
γενικότερα οι δημιουργοί, καλλιτέχνες και εκδότες – παραγωγοί που θα αμείβονται
πλέον από τις μεγάλες πλατφόρμες (you tube, facebook κ.λπ.) για τη χρήση των
έργων τους στο διαδίκτυο.
Είναι μια χαρμόσυνη μέρα για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
Δείτε περισσότερες αντιδράσειςΣχολιάστε
***

4 σχόλια:

 1. Κύριε Χουλιάρα, με όλη μου την εκτίμηση, ΑΛΛΑ, (αν και τελευταία τρύπα μιας
  Ο "προβληματισμός" για την Ελληνική Γλώσσα, πρέπει να είναι γενικός, κι αυτή η "μερίδα" Λογοτεχνών, είναι στην "απ' έξω"...
  ...Ποσοστά δεν παίρνω, προσωπική προβολή δεν επιδιώκω, το "μικρόβιο" της συγγραφικής δόξας (και λόξας) το "γιάτρεψα" προ πολλού, (ΕΥΤΥΧΩΣ!), αλλά... δεν είμαι "τυφλή", βλέπω τα ΑΔΙΚΑ και ΤΟΛΜΩ να τα "φωνάζω", κι ας τα "πληρώνω" ακριβά:
  ΠΟΛΛΑ ΦΤΑΙΝΕ!

  ΥΓ.
  ...Λύσ'τέ τα, εσείς που μπορείτε!
  Αν καταφέρνατε να μου ξεμπλοκάρετε και το μπλογκ (το οποίο επέμενε να βγάζει εντολή πως: "αυτή η ανάρτηση είναι ΛΑΘΟΣ", αλλά εγώ επέμενα), τότε θα σας "παραδεχθώ", πως κάνατε το πρώτο σωστό βήμα!
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΚΑΛΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ και ΔΙΚΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΥΧΟΜΑΙ!
  Για την Ελληνική Γλώσσα, ρε... γμτ! ("κλεμμένο" κι αυτό!)

  Υπογράφουσα
  Κατερίνα Σταματίου - Παπαθεοδώρου

  (...η τολμούσα... ή αλλιώς: κυκλάμινο του βουνού)
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2.  ανύπαρκτης φλογέρας, παθούσα όμως, προβάλλοντας Ελληνικές Φωνές) "εκμεταλλεύτηκα" το κείμενο σας, ελπίζοντας να βρει κι αυτό το θέμα, την λύση του!
 3. ...καλο-ειπωμένα ΟΛΑ!

  Μα πιστεψέ με ΔΕΝ είχα ιδέα για τίποτε από αυτά...

  είναι η απόσταση ή ο λίγος χρόνος;

  Κυρίως, διότι το όνομα "Γιώργος Χουλιάρας" μου είναι πολύ

  Είναι άραγε το ίδιο πρόσωπο ;;;

  Θα παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, να έχω κι εγώ μιά απάντηση...

  Καλή Σαρακοστή

  Υιώτα Στρατή,

  "Αστοριανή"

  ΝΥ

  yiotas@optonline.net
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. γνωστό από χρόνια, όταν ο Γιώργος Χουλιάρας ήταν διορισμένος στην Νέα Υόρκη....
 5. Υπάρ­χουν ιδιαί­τε­ρες εμπει­ρί­ες τό­σο από την Ελ­λά­δα όσο και από το εξω­τε­ρι­κό. Έχο­ντας ζή­σει το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της ζω­ής μου στη Νέα Υόρ­κη, έχο­ντας δι­δά­ξει σε αμε­ρι­κα­νι­κά πα­νε­πι­στή­μια και αφιε­ρώ­σει χρό­νο σε εκ­δό­σεις ελ­λη­νι­κών και αγ­γλό­γλωσ­σων λο­γο­τε­χνι­κών και επι­στη­μο­νι­κών πε­ριο­δι­κών και βι­βλί­ων και έχο­ντας απα­σχο­λη­θεί με την προ­βο­λή της λο­γο­τε­χνί­ας και του πο­λι­τι­σμού από θέ­σεις Συμ­βού­λου Επι­κοι­νω­νί­ας ελ­λη­νι­κών Πρε­σβειών και συ­νερ­γά­τη διε­θνών πο­λι­τι­στι­κών φο­ρέ­ων, οι πα­ρα­τη­ρή­σεις που ακο­λου­θούν θα μπο­ρού­σαν να έχουν τον τί­τλο: Στο ρά­φι της λο­γο­τε­χνί­ας ή η λο­γο­τε­χνία στο ρά­φι;


  Βάση αυτής της παραγράφου, σίγουρα είναι το ίδιο πρόσωπο, Γιώτα μου!Αυτό μου λέει η λογική μου. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια σύμπτωση, να είναι δύο κύριοι Γιώργηδες που ήταν στην Νέα Υόρκη και μάλιστα Λογοτέχνες!

  Τώρα, όσο για απάντηση, αν και τόλμησα την ερώτηση στο μπλογκ, δε σημαίνει πως ο ποιητής θα ασχοληθεί και μαζί μου, ακόμα κι αν το διαβάσει!
  Και λογικό το βρίσκω. (Δεν τον ρωτάει κάποιος διάσημος, ούτε μια "μεγάλη" σελίδα!)
  Απλά, εγώ, μια ζωή αυθόρμητη και παρορμητική, εκφράστηκα.
  Αφού έγινε, ας υπάρχει να πλανάται στον αέρα.
  Κακό δεν είναι.
  Τροφή για σκέψη είναι, για όλους όσους (και όλες όσες) για Χ λόγους, "προβληματίζονται" γενικά, για το θέμα "Ελληνικό βιβλίο".
  Καλή Σαρακοστή και Καλή Ανάσταση μαζί, καθ' ότι αυτό το blog, έχει "κλείσει" ήδη, για μένα.
  Μπορεί να με φέρνουν τα σχόλια ή θέματα που αφορούν την "Απαγόρευσή" του και την ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ του, τίποτα παραπάνω, όμως!
  Ο βίαιος χειμώνας του 2019 πέρασε, ήρθε η Άνοιξη, ξυπνάει η Φύση και τ' αγριολούλουδα, ξυπνάει η ελπίδα, δε μπορώ εκ γεννετής, κανένα "φράχτη"!
  Ότι άξιζε θα "επιπλεύσει" από μόνο του, κι είτε νοερά, είτε σε νέα (ίσως) μελλοντική σελίδα, να ξαναγίνει "θέμα" μου.
  Προς το παρόν, "μαζεύω" λουλούδια και "σκορπίζομαι" αερίζοντας παλιά κλεισμένα σπίτια, αντί να παίξω πασιέτζιες, κάτι είναι κι αυτό! Βοηθάει στην απεξάρτηση!
  Φιλιά!
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πρόσθεσα ένα ευχάριστο Υστερόγραφο, (δύο μάλλον, αλλά το πρώτο είναι και μια απάντηση σ' αυτή την ανάρτηση) αν και λίγο περίεργο...
  Να εξηγήσω:
  Την είδηση περί Ποιητικής Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την είδα το πρωί, αλλά είχα δουλειές εξωτερικές και δεν την κράτησα. Τώρα το βράδυ που μπήκα... δεν μου την δείχνει στην ύλη της η σελίδα που ενημερώνομαι.
  Σκέφτηκα, μήπως έβλεπα "πουλάκια" το πρωί ή μήπως την διέγραψαν.
  ...Ρώτησα μια "φίλη", λοιπόν και η ανάρτηση φιγουράρει και είναι από άλλους ορατή, πριν 10 ώρες!
  Για μένα, βέβαια, απαγορευμένη!...
  Ας είναι!
  Αν έγινα η αφορμή να υπάρχει και Ελληνική Ποίηση της Διασποράς,λίγο, δεν είναι!!!
  Κι ας μου δείχνει εμένα ο ΤΡΑΝΟΣ χάκερ, ότι θέλει!
  ΑπάντησηΔιαγραφή

5 σχόλια:

Κυκλαμίνα είπε...

Αστοριανή3 Απριλίου 2019 - 6:32 π.μ.
...και πάλι δεν καταλαβαίνω ΠΙΟ ειναι το θέμα ή και το προβλημα...
Ή γράψε μου ξεχωριστά

ή θα προσπαθήσω να τηλεφωνηθούμε! Ευχαριστώ

ΑπάντησηΔιαγραφή

Κυκλαμίνα4 Απριλίου 2019 - 12:17 π.μ.
Γιώτα μου, συμπλήρωσα ένα ευχάριστο Υστερόγραφο που αφορά ποίηση και περιλαμβάνει και Έλληνες Ποιητές της Διασποράς!
Λίγο είναι κι αυτό;

Κράτησα και την παρακάτω ανάρτηση που αφορά πνευματικά δικαιώματα. Καλό είναι να μαθαίνουν κι όσοι δεν έχουν απ' αλλού ενημέρωση.

Έχω πολλές δουλειές αυτή την εποχή, Άνοιξη γαρ, με την πρώτη ευκαιρία τα λέμε.
Το πήγα και στο Τιμής, γιατί εκεί έχεις διαφορετικούς αναγνώστες και πολλούς ξενητεμένους.
Φιλιά πολλά, κι αυτά βιαστικά. (Θέλει διορθώσεις γραμματοσειράς εκεί, σόρυ, δεν πρόλαβα ακόμα!)
Ελπίζω πως δεν "παρεμβάλει"στην ύλη σου, (καθ' ότι για μένα, εκπροσωπεύεις ΔΥΝΑΤΟ "Χαρτί" της Ελληνικής Γενικής Καλλιτεχνίας της Διασποράς) αν θέλεις να το διαγράψω, το κάνω. (Όχι ευχαρίστως, όμως, καθ' ότι, όπως είδες, σε ΤΙΜΩ με ιδιαίτερο δικό σου μπλογκ, γενικώς! Και σίγουρα δεν είναι με κακές προθέσεις, ούτε για να προβληθώ. Το να προβληθείς σήμερα, το μόνο εύκολο! Το να τ' αξίζεις είναι το δύσκολο!)
Φιλιά! Πες μου και πράττω. Εδώ κυκλάμινο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω, κι όμως το "πολεμούν", όσο δεν πολέμησαν μεγάλες εφημερίδες!
Καιρός να "εργαστούν" περισσότερο και οι μεγάλες, τώρα που "ελαφρώς"... απουσιάζω.
Παρακαλώ, μεγάλη μου αδελφή!

ΑπάντησηΔιαγραφή

Αστοριανή6 Απριλίου 2019 - 6:03 π.μ.
Ό,τι κάνεις, καλώς το ...ενημερώνεις.
"Φυσικά" κανένας δεν επεκοινώνησε μαζί μου... από τους "εδώ" εννοώ. Ίσως να τα γνωρίζουν... ίσως να τα παραγνωρίζουν...
Όλοι γνωρίζουν ότι όσα ενημερώνεις, με ξαγρύπνια και κόστος ψυχικό... θαυμάζουν την ερευνητικότητά σου και _ίσως_ αυτό αντί να θεωρείται προσόν... ίσως να είναι αιτία ... για ... απομάκρυνση.
Προσωπικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδίως που δεν έχω "μεγάλες" και "υψηλές επαφές" από τότε που έφυγα ...

ΑπάντησηΔιαγραφή

Κυκλαμίνα είπε...

Το " ίσως", τι το ήθελες;

Ευχαριστώ, Γιώτα μου, για την εμπιστοσύνη σου!
Να είσαι γερή και ευτυχισμένη!
(Την συμμάζεψα κάπως την ανάρτηση, είναι και μεγάλη, ας είναι!Φιλιά!)

Κυκλαμίνα είπε...

Υγ. Μετέφερα και τα σχόλια όλα εδώ, μη χαθεί η ροή, κι αλίμονο!

Αστοριανή είπε...

Σε καλημερίζω, αγαπημένη Φίλη.
Καλό Μήνα.
Ό,τι κάνεις, ΚΑΛΩΣ καμωμένο.
Να είχα τα νειάτα σου, τη γνώση σου
και το σπουδαιότερο αυτή την ευαισθησία που σε κάνει ξεχωριστή.
Δύσκολη τροφή
για "ορισμένα" στομάχια...
Πάντα σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, με κάθε ευκαιρία το λέω.
και σε αγαπώ, μαζί σου και όλους σας

Κυκλαμίνα είπε...

Ανθεκτικό Μάρτη, Γιώτα μου!
Ευτυχώς που "ξυπνάει" η Άνοιξη!
Καλημέρα μας, φιλιά!